• bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dươngbảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương

Văn bản pháp luật

Thông tư 45/2009/TT - BCA (C11) - Về KD dịch vụ bảo vệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009

BỘ CÔNG AN
________

Số: 45/2009/TT-BCA (C11)

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP

ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Chi tiết

Nghị định chình phủ số 52/2008/NĐ-CP về KD Dịch vụ bảo vệ

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2008

VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

CHÍNH PHỦ

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  • Để thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
  • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

Chi tiết